สถาบันการเมือง วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเยาวชนเกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งของดอนัลด์ ทรัมป์

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์สร้างผลกระทบกับบริบทสังคมร่วมสมัย สนับสนุนให้ข้อมูลองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสร้างประโยชน์อย่างเต็มที่ให้แก่ประเทศชาติสังคมและชุมชนบนฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยของตนเอง ฮาร์วาร์ดดำเนินการดังกล่าวเหล่านี้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและการปฏิบัติหลากหลายลักษณะ อาทิ การทำวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การนำเสนอความคิดหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์แก่สังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น
 

ตัวอย่างผลสำรวจความคิดเห็นเยาวชนอเมริกันอายุระหว่าง 18 – 29 ปี เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมป์ โดย สถาบันการเมือง วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ (Harvard Kennedy School’s Institute of Politics) ที่นำเสนอในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา ผลการสำรวจนำเสนอทัศนะหรือความคิดเห็นของเยาวชนที่นิยมพรรคอเมริกันรีพับลิกัน และเยาวชนอเมริกันที่นิยมพรรคเดโมแครต  ต่อการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมป์ โดยเยาวชนอเมริกันนิยมพรรครีพับลิกันค่อนข้างรู้สึกมีความหวัง เกี่ยวกับอนาคตของประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมป์ ขณะที่เยาวชนอเมริกันที่นิยมพรรคเดโมแครตมีความรู้สึกหวาดกลัว (ร้อยละ 48) และเยาวชนที่มีความเป็นกลางมีความรู้สึกมีความหวังและความกลัวไม่แตกต่างกัน (มีความหวังร้อยละ 34 มีความกลัวร้อยละ 33)  นอกจากนี้ เยาวชนอเมริกันยังเห็นด้วยว่าระดับความเอื้อเฟื้ออัธยาศรัยในการเมืองอเมริกันลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้มีถึงร้อยละ 62 ที่ระบุว่า ลดลง นอกจากนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวยังระบุอีกด้วยว่า ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ยังเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเยาวชนอเมริกันในช่วงสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง (อ้างถึงใน Harvard Kennedy School, 2017)   

ผลการสำรวจความคิดเห็นเยาวชนอเมริกัน โดย สถาบันการเมือง วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ ดังกล่าวนี้ กำลังสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะและความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชนอเมริกันรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง อีกทั้งยังเป็นตัวกลางสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทิศทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาว่ายังต้องเผชิญกับสถานการณ์ความท้าทายอีกในอนาคต

การมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์สร้างผลกระทบกับสังคมร่วมสมัยนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของฮาร์วาร์ด อันเป็นเหตุให้ฮาร์วาร์ดสามารถสร้างอิทธิพลผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ทั้งในแวดวงวิชาการ และการปฏิบัติจริง มีส่วนสร้างสรรค์นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่เศรษฐกิจสังคมของประเทศ     

ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตต้องการข้อมูลองค์ความรู้ที่มีความก้าวล้ำทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยควรมีบทบาทสำคัญต่อการสนองความต้องการของสังคมดังกล่าวนี้ ด้วยการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์สร้างผลกระทบกับบริบทร่วมสมัยในลักษณะหลากหลายตามความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของตนเอง เป้าหมายเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ผ่านภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทยเรายังมีการปฏิสัมพันธ์กับสังคมค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่สามารถสร้างอิทธิพลผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศมากนัก อาทิ การไม่สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีขีดความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีส่วนสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประเทศ การทำวิจัยและพัฒนาน้อยและขาดการเชื่อมต่อกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม ทำให้นวัตกรรมและองค์ความรู้กระจุกตัวอยู่เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่แพร่กระจายและแพร่หลายในสังคม เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสร้างสะพานเชื่อมต่อกับสังคม ต้องทำให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ การสนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ อันเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ1  เป็นต้น อันจะไม่เพียงเป็นประโยชน์เฉพาะต่อมหาวิทยาลัยเองเท่านั้น แต่ยังจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประเทศชาติสังคมส่วนรวมทั้งในยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตด้วยอีกทางหนึ่ง 

รายการอ้างอิง
Harvard Kennedy School. (2017, February 2). Institute of Politics Poll Finds Young Republicans 
Hopeful, Young Democrats Fearful After Inauguration.
Retrieved from https://www.hks.harvard.edu/news-events/news/press-releases/institute-of-politics-poll-finds-young-republicans-hopeful-young-democrats-fearful-after-inauguration


1ผมนำเสนอในการบรรยายหัวข้อ อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 การสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 MU Libraries’ Conference 2016 เรื่องบทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธีเขตราชเทวี วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559.

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 64 ฉบับที่ 25 วันศุกร์ 3 – พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560

 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ :http://www.thairath.co.th/media/4DQpjUtzLUwmJZZJ6cftwqUrG21AKaqsj9x1FnpOgN2A.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.