วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้แหล่งรวมคณาจารย์วิชาการประสบการณ์โดดเด่น

การให้ความสำคัญกับคุณภาพคณาจารย์เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาแห่งฮาร์วาร์ด โดยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากกับการคัดเลือก คัดสรร และพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ ส่งผลทำให้ฮาร์วาร์ดจึงเป็นแหล่งรวมของคณาจารย์คุณภาพเป็นเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ คณาจารย์เหล่านี้นอกจากจะมีความรู้ความสามารถโดดเด่นทางด้านวิชาการความรู้ตามศาสตร์สาขาวิชาของตนเองแล้ว ยังมีประสบการณ์เชื่อมต่อการทำงานกับโลกจริง เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะได้รับความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่น่ายินดีที่ ดร. จอห์น พี. โฮลเดรน (John P. Holdren) อาจารย์คุณภาพของวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ จะกลับเข้ามาทำงานร่วมกันอีกครั้งกับวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ภายหลังจากดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสให้แก่อดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา ในตลอดช่วงระยะเวลา 8 ปีที่อดีตประธานาธิบดีคนดังกล่าวดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา การกลับมาของ ดร. จอห์น พี. โฮลเดรน ครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มจำนวนคณาจารย์คุณภาพเข้าสู่วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ที่สำคัญ

อย่างที่ทราบกันว่า คณาจารย์ของวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้นอกจากจะมีประสบการณ์ทางด้านการสอนและการวิจัยแล้ว แต่ละท่านยังมีประสบการณ์ตรงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาเป็นวัตถุดิบต่อยอดความรู้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วย อาทิ การเคยผ่านประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรสำคัญของต่างประเทศ การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรสำคัญระดับสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ ประสบการณ์หลากหลายจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ของคณาจารย์ดังกล่าวนี้มีส่วนทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนของวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ มีส่วนสำคัญต่อการช่วยเปิดโลกทัศน์มุมมองของนักศึกษาให้มีทั้งมิติเชิงกว้างและเชิงลึกโดยมีประสบการณ์ตรงหรือโลกจริงเป็นพื้นฐานอีกด้วย 

ดังนั้น การที่ ดร. จอห์น พี. โฮลเดรน กลับเข้ามารับตำแหน่งเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ครั้งนี้จึงเป็นที่น่ายินดี อันจะเป็นต้นทุนสำคัญที่จะนำสู่การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านสติปัญญาและวิทยาการความรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีชีวิตชีวาน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย

มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์มีประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์กับโลกจริง อันจะส่งผลช่วยพัฒนาทัศนคติ มุมมอง ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ครบถ้วน และสมจริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดวิทยาการความรู้ให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันคณาจารย์มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสอนเป็นหลัก การปฏิสัมพันธ์กับโลกจริงค่อนข้างน้อย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่บริบทการใช้งานจริง จึงเป็นความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยควรจะสนับสนุนให้เกิดความสมดุลเหมาะสมระหว่างสองซีกดังกล่าวนี้

ข้อเสนอแนวทางภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศให้คณาจารย์มีส่วนทำงานร่วมกับภาครัฐกิจ ธุรกิจ และภาคประชากิจ ตามประเด็นความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติสังคมโดยส่วนรวม อาทิ การให้คณาจารย์สามารถลาทำงานวิจัยร่วมกับภาครัฐกิจ ธุรกิจ และภาคประชากิจ โดยยังถือว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นเวลาทำงานของคณาจารย์ อาจกำหนดให้เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 2 – 3 เดือน หรือ เป็นบางวันต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานหรือองค์กรหรือสถาบันที่จะดำเนินการวิจัย เป็นต้น อันจะไม่เพียงเป็นประโยชน์เฉพาะต่อตัวคณาจารย์เองเท่านั้น แต่ยังจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย แวดวงวิชาการ และประเทศชาติสังคมโดยส่วนรวมด้วยเช่นเดียวกัน 
 
รายการอ้างอิง
Harvard Kennedy School. (n.d.). Faculty. Retrieved from https://www.hks.harvard.edu/about/faculty.
John Holdren Returns to Harvard Kennedy School. (2017, February 15). Retrieved from https://www.hks.harvard.edu/news-events/news/press-releases/john-holdren-returns-to-harvard-kennedy-school.

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 64 ฉบับที่ 27 วันศุกร์ 17 – พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560

 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ :https://pamea.files.wordpress.com/2014/12/holdren-john-holdren-ap_605.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้นำเสนอผลวิจัยน่าสนใจเกี่ยวกับการจำคุกเยาวชน

         ตลอดประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดมีการผลิตองค์ความรู้ใหม่และนำเสนอผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชาตีพิมพ์ออกมาให้เห็นเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศความกระตือรือร้นค้นคว้าแสวงหาความรู้และความจริงภายในมหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือ มีส่วนสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นทั้งทางด้านนโยบาย วิชาการ และการปฏิบัติ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

(more…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code