ผู้นำที่ดี

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

การสวมบทบาทการเป็นผู้นำย่อมถูกคาดหวังจากคนรอบข้าง การเป็นผู้นำที่ดีและมีความสามารถควบคู่กันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่าย

ผู้ที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่ต้องนำ ตั้งแต่ระดับหัว หน้างานขึ้นไป ควรเริ่มต้นสำรวจและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดี สามารถขับเคลื่อน งานอย่างมีเอกภาพ เป็นที่ยอม รับนับถือของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีพลัง

ผู้นำในระดับต่างๆจำเป็นต้องมีความรู้ที่เหมาะสมกับบทบาทที่รับผิดชอบ เป็นความรู้ที่ประกอบด้วย 3 ลักษณะ

รู้ลึก” หมายถึง รู้ให้ถ่อง แท้เกี่ยวกับภาพย่อยและภาพใหญ่ของงานที่รับผิดชอบ “รู้กว้าง” หมายถึง มีความรู้สหวิทยาการ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน และ “รู้ไกล” หมายถึง มีความรู้กว้างไกล มองเห็นอนา คตระยะยาวได้ชัดเจน

ขณะเดียวกันควรมีทักษะต่อการปฏิบัติงานและการนำทีมงาน อาทิ การวางวิสัยทัศน์ การสร้างแรงจูงใจ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการคิด โดยเฉพาะทักษะในการคิด ผู้นำควรพัฒนาให้มีความเชี่ยว ชาญ และสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผล ดังที่ปีเตอร์ ดรักเกอร์ กูรูทางด้านการจัดการ กล่าวไว้ว่า “การ ปฏิบัติที่ปราศจากการคิดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวทุกครั้ง”

เมื่อได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือตำแหน่งที่มีคนให้ความเคารพนับถือ มีอำนาจสั่งการ สามารถ ให้คุณให้โทษแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ หรือได้ทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคม ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกเป็นเกียรติ และรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่ง

ผลลัพธ์ในเชิงลบที่อาจติดตามมาหากไม่ตระหนักให้ดี นั่นคือเปลือกนอกที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง อำนาจ การเป็นที่ยอมรับนับถือ อาจเป็นเหตุให้เกิดความเย่อหยิ่ง เกิดอาการวางมาด โอ้อวด ทำตัวเหนือผู้อื่น

สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ อันใดต่อความก้าวหน้าในอนา คตการทำงาน อาจตามมาด้วยความผิดพลาดในการทำงาน อาทิ การใช้อำนาจเกินขอบเขตหน้าที่ การ ไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของทีมงาน การไม่ลงแรงทำ งานที่รับผิดชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ การคุยโวโอ้อวด

ผู้นำต้องมีลักษณะชีวิตที่ดี “มีความคิด คำ พูด การกระทำที่สอดคล้อง กันเป็นแบบอย่าง และ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนพร้อมใจ กันร่วมมือเพื่อเป้าหมาย ความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน”

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com,?http://www.kriengsak.com

?