การบูรณาการเทคโนโลยีมีความสำคัญ : กรณีศึกษาหลักสูตรออนไลน์ฮาร์วาร์ด

โลกยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากส่งผลกระทบสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่แวดวงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัยที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนทั่วโลก มีการบูรณาการผสมเชื่อมโยงเทคโนโลยี (Integration of Technology) ตั้งแต่ 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ส่งผลช่วยเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ (Online Course) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านการบูรณาการผสมเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมสมัยเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนทนาแบบออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลทำให้การศึกษาเรียนรู้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น   

การบูรณาการผสมเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้าด้วยกันดังกล่าวนี้นำสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าและสร้างให้เกิดผลกระทบทางด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้มากกว่าการที่แต่ละเทคโนโลยีทำงานโดยโดดเดี่ยว โดยในที่นี้หากการบูรณาการผสมเชื่อมโยงเทคโนโลยีระหว่างกันดี มีประสิทธิภาพ จะสร้างให้เกิดผลลัพธ์ความแตกต่างทางด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน อันจะส่งผลตามมาหรือประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดจากการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ต่อผู้เรียน

กรณีศึกษาฮาร์วาร์ด

การบูรณาการผสมเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้าด้วยกันดังกล่าวนี้สะท้อนผ่านการจัดการศึกษาของฮาร์วาร์ดบ้างบางระดับ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลกหลายแห่ง ทั้งในสหรัฐอเมริกา อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย อาทิ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล มหาวิทยาลัยชิงหัว มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง เป็นต้น ที่เรียกว่า EdX เปิดให้บริการการศึกษาคุณภาพระดับสูงมากกว่า 1,300 รายวิชา มีผู้เรียนทั่วโลกมากกว่า 10 ล้านคน (Edx, n.d.)

หลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวนี้มีการบูรณาการเทคโนโลยีหลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สื่อดิจิตอล เป็นต้น เปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทั่วทุกมุมโลกจำนวนหลายล้านคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

นอกจาก EdX ดังกล่าวนี้แล้วฮาร์วาร์ดยังพัฒนาให้มีหลักสูตรออนไลน์ของตนเองที่เรียกว่า HarvardX (HarvardX, n.d.) โดยมีเป้าหมายต้องการให้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการสอนของคณาจารย์การวิจัย การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การเรียนรู้แบบออนไลน์ และไกลกว่านั้น ทำให้การศึกษาและการเรียนรู้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์ผู้สอนที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนของตนเองและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคาดว่าในอนาคต การบูรณาการเทคโนโลยีจะเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญของคณาจารย์ผู้สอนที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น โดยคณาจารย์ผู้สอนต้องมีความสามารถในการเลือกและบูรณาการเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้สนองตอบกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่สำคัญอีกทางหนึ่ง 

 

รายการอ้างอิง

Edx. (n.d.). Retrieved from https://www.edx.org

HarvardX. (n.d.). Retrieved from https://harvardx.harvard.edu/who-we-are

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 64 ฉบับที่ 43 วันศุกร์ 7 – พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code